gallery/045_0000

คลินิกครูดอทคอม

เข้าสู่ Page Facebook ของ Clinickru ได้ที่นี่ครับ

หลักสูตรพัฒนาครู

1.พัฒนาทักษะขั้นสูงในการบูรณาการการเรียนรู้ในการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นฐานเพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รหัส623183003)

 

2.การพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค Active Learning ประกอบนิทาน เกม เพลง และจำนวนนับระดับการศึกษาปฐมวัย(รหัส621162017)

 

3.เทคนิคชั้นสูงในการพัฒนาความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ “การคิดเลขเลขเร็วด้วยนิ้วมือ จากมือข้างเดียว” ระดับการศึกษาปฐมวัย(รหัส621022001)

 

4.เทคนิคชั้นสูงในการพัฒนาความสามารถพิเศษในการคิดเลขโดยนิ้วมือ “หัตถคณิต จิตตะเสรี” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ป.1-6)(รหัส628022005)

 

5.การพัฒนาทักษะขั้นสูงในการกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียน) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 และหลักสูตรใหม่ ใน 5 กลุ่มสาระหลัก ระดับประถมศึกษา(รหัส628182009)

 

6.การพัฒนาทักษะขั้นสูงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียน) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 และ หลักสูตรใหม่ ใน 5 กลุ่มสาระหลัก ระดับมัธยมศึกษา(รหัส623182028)

 

7.การพัฒนาทักษะขั้นสูงในการกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา : Learning English by Cooperative Learning ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ และสู่คุณภาพผู้เรียน(รหัส629042006)

 

8.การพัฒนาทักษะขั้นสูงในการกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา : Learning English by Cooperative Learning ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ และสู่คุณภาพผู้เรียน(รหัส623042010)

 

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับครูยุคใหม่ ในการใช้ google apps for Education เพื่อจัดการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา(รหัส629032002)

 

10. การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับครูยุคใหม่ ในการใช้ google apps for Education เพื่อจัดการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา(รหัส623032003)

 

11. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมเด็กให้เป็นเด็กปัญญาเลิศระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ป.1-6)เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้ถึงขีดสุด และนำประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 และการประเมินผลการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ตามแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560(รหัส628182010)

 

 

 

หจก. สร้างเสริมการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพครู จำกัด  เลขที่ 99 ถนนอุดร-คำตากล้า ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
ทะเบียนเลขที่ 0473561002460

gallery/68452100_407266136811548_4212750321895604224_n

กลุ่มไลน์ผู้สนใจหลักสูตรพัฒนาครู ของ ส.พ.ค.